Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra den seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig.

 

Ordinær generalforsamling 
Torsdag d. 22. november 2018

Der er 97 målere, der er så nogle steder der er flere lejemål, det giver et lidt andet billede med flere forbrugere. 

Året har gået uden de store problemer, det er jo også i år vi mister grundbeløbet, men fordi vi har regnskabsafslutning 30/6 bliver det ikke så
høj en stigning.

Motormæssigt har vi haft et lille problem med 3 topstykker som skulle pakkes om , men det kører nu. Hvad angår grundbeløbet vil vi få 15.000 kr om måneden i 2019.

Vi lavede en aftale med Dansk kraftvarme kapacitet det er noget der måske lige går rundt, gassen stiger. Aftale var 400 pr MWh for el ,det derover skal vi aflevere igen. Men en ting der er træls det er når der kommer nye afgifter, der bliver tvunget ned over os, når det lige går godt.

Vi har snakket meget i bestyrelsen om hvad vi kan gøre, for at undgå de helt store prisstigninger, vi har snakket om et pillefyr, luftvarmepumpe som nok er det nærmeste og måske en løsning, der er mange muligheder at lave det på, man kunne sætte motoren ud, og placere en luftvarmepumpe der hvor motoren stod, det er JPH der inde og laver beregninger om hvad muligheder der er , man kunne eks. få en luftvarmepumpe til 65 gr. Og så spæde det op med gaskedel til akkumuleringstanktank, motoren har jo selvfølgelig også en værdi. Hvis den skal ud.

Vi har lavet en aftale med Varme fra Hørby pr 1-10 2018 om nedsættelse på 32 kr pr MWh. Ca 50.000 kr

Transmissionsledning Hørby Thorshøj Østervrå har fungeret tilfredsstillende det forløbne år , hvilket har resulteret i få timer med motordrift m. el produktion. Pt. skal lige nævnes olie prisen er 12.000 kr. pr 1.000 liter, så vi kan jo stadigvæk konkurrere med olie. 

Bestyrelsen blev genvalgt og ved konstitueringen blev Flemming Nielsen ny næstformand, ellers ingen ændringer.

Årsregnskabet for 2017/ 2018 kan ses her.

Det fulde referat og formandens beretning kan ses her.

 

Ordinær generalforsamling. 
Onsdag d. 15. november 2017

Hans Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten udtalte mindeord om kasserer Erik Porsborg som gik bort sidst i december 2016.

Formanden aflagde beretning. Antallet af forbrugere er på 97.

Transmissionsledning mellem Hørby og Østervrå fungerer tilfredsstilende, og har givet en stor nedsættelse af varmepris.

Der vil komme en prisstigning efter 18, vi vil gøre alt muligt for at minimere dette .

Som det er nu har vi lavet aftale, med Dansk Kraftvarme Kapacitet, hvor vi får ca 125.000 kr om året i grundbeløb, plus vi kan lave el til spot priser.

Vi fået skorsten gået efter, ligeledes er tanken rengjort udvendigt.

Vi har haft en kedelig oplevelse der blev lukket for varmen til et hus på grund af restance. Der er et skab uden for , det blev der gentagne gange åbnet for og 2 hængelåse blev klippet over af ukendte gerningsmænd. Forholdet er politianmeldt, men ingen har set noget , og så er der jo kun forbrugerne til at betale.

Endvidere han oplyses at værkets hjemmeside fungerer rigtig godt, der bliver lagt nyt ind på så snart der er noget.

Vi har kørt en kampagne om at blive tilsluttetfjernvarme i efteråret 2016 for 5.000kr +moms, hvilket gav 3 nye forbrugere.

Henrik Tougaard kom ind i bestyrelsen som 1 suppleant i stedet for Erik som kasserer.
Michael Riger kom ind i bestyrelsen i stedet for Ole Skovsgaard, som er fraflyttet. Så vi står i øjeblikket uden suppleanter.

Beretningen blev godkendt.

Revisor fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Revisor fremlagde budget for varmeåret 2017 - 2018. Han gjorde rede for forskellige scenarier i forbindelse med grundbeløbets sandsynlige bortfald. Budgettet godkendt.

Poul Jacobsen, Henrik Tougård og Michael Riger blev genvalgt til bestyrelsen. 

Nyvalgte suppleanter er 1/ Lejf Andersen og 2/ Jens Ove Pedersen.

Jes Hæstrup revision genvalgt.

 Årsregnskabet for 2015/ 2016 kan ses her.

Det fulde referat og formandens beretning kan ses her.

 

Ordinær generalforsamling 
Torsdag d. 24. november 2016

Varmeåret 15-16 blev et af værkets bedste. Vi budgetterede med en varmepris på 360 kroner pr MWh, men da vi kommet stykke hen på året blev det tydelig at prisen var for høj.

Vi besluttede at undlade at opkræve årets sidste rate samt kun opkræve halv rate før. Disse tiltag mundede ud i,at vi ved regnskabets afslutning afregnede med 260 kroner pr MWh. I stedet for 360 kroner som budgettet indikerede.

Transmissions ledningen har vist sit værd, på trods af stærk faldende gaspriser, viste det sig at halmvarmen fra Hørby er klar konkurrencedygtig. 

Værket har i den forløbne periode solgt 1.664 MWh varme mod 1.628 MWh året før. Der er solgt 119 MWh el mod 78 MWh det foregående år. Vi har købt 2.382 MWh fra Hørby. 

Vores værk er veldrevet og stadig kan levere varme til fuldt konkurrence dygtige priser.

Det økonomiske resultat viser et overskud på et par hundrede tusinde ,det anser bestyrelsen for at være tilfredsstillende. 

Jens Ove har ønsket at ikke genopstille igen.

Du kan læse det fulde referat og beretning her.